Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600 Radom

W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,, powołano Inspektora Ochrony Danych – Tomasz Paprocki, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Mikołaja Kopernika 1 , 26-600 Radom i adresem e-mail: iod@mcswelektrownia.pl.

• Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu obsługi zgłoszenia zakupu na stronie https://sklep.mcswelektrownia.pl.

• Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań jako samorządowa instytucja kultury prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na podstawie ustawy z dnia 25 październik 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423); Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w zakresie prowadzenia Oddziału – Muzeum Kolekcji Sztuki Współczesnej; uchwały Nrv219/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu .

• Statutu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,

• Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

• Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

• Na podstawie art. 6, ust.1, lit. b zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu,

• W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
Komu przekazujemy Państwa dane ?
W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:

• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności,

• obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

• podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,

• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu na podstawie umowy powierzenia danych,

• organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani / Pana danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do:

• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

• sprostowania swoich danych - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

• podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,

• usunięcia swoich danych - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

• wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

• Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu chroni Twoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane osobowe, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę.
Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy prawa. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Znamy wszystkie zasady przetwarzania, które stosujemy na co dzień, gdy tworzymy nowe rozwiązania zawsze szanujemy Twoją prywatność. Respektujemy wszystkie Twoje prawa. Poinformujemy cię o sytuacji, która mogłaby naruszyć Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby lepiej chronić Twoje dane.

Jeśli uznasz, że nasze działania są niewystarczające możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z inspektorem danych osobowych Tomaszem Paprockim – iod@mcswelektrownia.pl. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody możesz je w każdej chwili wycofać.