REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin, określa ogólne warunki sprzedaży towarów handlowych oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.mcswelektrownia.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)  oraz zasady działania Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedający oferuje Klientom sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Klient, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ma możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedającego oraz zawarcia umowy Sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego. W celu zapoznania się przez Klientów z ofertą Sprzedającego oraz umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe teleinformatyczne, technologiczne oraz umożliwia skorzystanie z usług na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1. DEFINICJE

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu złożonym przez Klienta.

3. Dostawca - oznacza podmiot, który zawodowo zajmuje się przewozem i dostarczaniem przesyłek, a w szczególności:

a) Podmiot prowadzący działalność kurierską;
b) operator skrytek pocztowych (paczkomatów).

4. Hasło - oznacza wybraną przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym kombinację liter, cyfr lub innych znaków, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza osobę (podmiot), która (który) na warunkach określonych Regulaminem i przepisami prawa zawarła (zawarł) ze Sprzedającym Umowę sprzedaży.

6. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, przy wykorzystaniu których Klient może składać zamówienia w tym na usługi dodatkowe oraz zawierać Umowy Sprzedaży Towarów.

8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

9. Rejestracja - oznacza czynności podjęte w sposób określony w Regulaminie, wymagane dla skorzystania przez Klienta pełnej oferty Sklepu Internetowego.

10. Sprzedający - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”  z siedzibą w Radomiu przy ul. Kopernika 1, NIP 948-242-36-13, REGON 140418633, wpisanym do Rejestru Instytucji  Kultury - księga rejestrowa nr RIK/29/06, adres poczty elektronicznej: sklep@mcswelektrownia.pl, numer telefonu: 48 3836077.

11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, pod adresem https://sklep.mcswelektrownia.pl.

12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

13. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, oraz Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym.

15. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, polegająca na dostawie Towaru na wskazany przez Klienta adres. Wysyłka Pocztą Polską lub kurierem firmy UPS w obu przypadkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox .

3. Sprzedający stosuje mechanizm plików „cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer https://sklep.mcswelektrownia.pl .

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest również dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes  Sprzedającego, a w szczególności prowadzenie działalności reklamowej innego podmiotu lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedającego jak też zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

7. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego każdy Klient powinien stosować odpowiednie środki, które zminimalizują takie zagrożenie. W szczególności, każdy Klient powinien stosować program antywirusowy i chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet. Klient nie powinien udostępniać osobom trzecim Hasła do Konta Klienta. Sprzedający nie będzie  zwracał się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła.

§ 3. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać do Sprzedającego wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną korzystając z odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych Sprzedającego (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania w tym celu  jego danych osobowych.
Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych promocji) Sprzedającego nie warunkuje możliwości zawarcia z umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. 
 Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Klienta przesłanego na adres Sprzedającego drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4. Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, dokonuje wyboru zamawianych Towarów (kompletuje zamówienie) wybierając Towar (towary), lub Towar (towary) i Usługę dodatkową chce zakupić poprzez dodanie do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia w „KOSZYKU” wybiera, spośród  określonych na Stronie Internetowej Sklepu, sposób Dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.

5. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedającego, o łącznej cenie za wybrany Towar lub Towar i Usługę dodatkową (wraz ze sposobem realizacji), jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6. W trakcie składania zamówienia, Klient ma możliwość skorzystania z dodatkowej opcji, która może być płatna, a polegającej na powiadomieniu Klienta w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego, o wysłaniu Towaru do Klienta.  Powiadomienie następuje w dniu przekazania Towaru Dostawcy. Powiadomienie zawiera numer listu przewozowego – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy na wskazany adres lub informację o wybranym punkcie odbioru – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy do paczkomatu. W celu skorzystania z powiadomienia SMS, Klient powinien posiadać aktywny numer telefonu komórkowego, pozwalający na odbiór SMS.

7. Sprzedający zaznacza, iż w odniesieniu do niektórych Towarów, kolory, odcienie i struktura widoczne na ekranie monitora, które na potrzeby Sklepu Internetowego zostały wygenerowane elektronicznie, mogą różnić się od rzeczywistych, ponieważ na ich odbiór ma wpływ wiele czynników, a w szczególności  oświetlenie pomieszczenia, sposób ułożenia, malowania jak też rodzaj podłoża, wykończenie i połysk materiału.

8. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta w którym Sprzedający potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres. Z chwilą potwierdzenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia i płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) Przelewem bankowym,
b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności,
c) Blik,

2. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu bankowego, Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4. W wypadku niedokonania się przez Klienta płatności w terminie, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.

§ 6. Dostawa

1. Dostawa może nastąpić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i Dostawy.

3. Terminy realizacji zamówienia mogą być zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Sprzedający, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać odpowiednie oprogramowanie umożliwiające jego otwarcie.

§ 7. Rękojmia

1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Pismo stanowiące reklamację może być wysłane na adres Sprzedającego jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://sklep.mcswelektrownia.pl

4. Sprzedający w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

5. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W tym celu Klient będący z Konsumentem może skorzystać z pomocy Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Radomiu (26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53. www.wiih.org.pl, tel. 48-362-71-21, e-mail: ih_radom@wiih.org.pl)

§ 8. Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.


§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu zakupionego Towaru, które zobowiązany jest ponieść Konsument.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.  

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem https://sklep.mcswelektrownia.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres sklep@mcswelektrownia.pl. Konsument może również odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.mcswelektrownia.pl. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.  Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. Usługi nieodpłatne

1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;
b) Prowadzenie Konta Klienta;
c) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości i oświadczeń do Sprzedającego. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości i oświadczeń do Sprzedającego

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

5. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w  Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

6. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego, w szczególności poprzez prowadzenia działalności reklamowej innego podmiotu lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedającego; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedającego i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedający nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Sprzedającego, jak również upoważnia Sprzedającego do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści wyłącznie w przypadku braku podjęcia stosownych działań pomimo otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, zwłaszcza z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

c) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedającego, zawierających  materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedającego; nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na informacjach od osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient udziela nieodpłatnie Sprzedającemu licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Sprzedającemu licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

a) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie;

b) utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

§ 12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedającego o potencjalnym naruszeniu. Sprzedający powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem: https://sklep.mcswelektrownia.pl/content/8-rodo

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowego rozpatrywania sporów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Umowy z Sprzedającym zawierane są w języku polskim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2021.